Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis (łac.). Litany of the Blessed Virgin Mary (ang.)

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże, 

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko miłosierdzia**,*
Matko łaski Bożej, 
Matko nadziei,
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo Wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo Wniebowzięta, 
Królowo Różańca Świętego, 
Królowo rodzin,
Królowo Pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.: Amen.

 

W okresie Adwentu:

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

K.: Módlmy się: 

Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, + abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, * przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

 

W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

K.: Módlmy się: 

Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, + daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, * dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

 

Przy odmawianiu Różańca:

K.: Módl się za nami, Królowo Różańca świętego.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się: 

Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, abyśmy rozważając te tajemnice Różańca Najświętszej Maryi Panny, * według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

 

 

 

 

 

Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis

 

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. 
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus,

Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, 
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi, 
Mater Ecclesiae, 
Mater Misericordiae,
Mater divinae gratiae, 
Mater Spei,
Mater purissima, 
Mater castissima, 
Mater inviolata, 
Mater intemerata,
Mater boni consilii, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris, 
Virgo prudentissima, 
Virgo veneranda, 
Virgo praedicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Speculum iustitiae, 
Sedes sapientiae, 
Causa nostrae laetitiae, 
Vas spirituale, 
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris davidica,
Turris eburnea, 
Domus aurea,
Foederis arca, 
Ianua caeli, 
Stella matutina, 
Salus infirmorum, 
Refugium peccatorum,
Solacium migrantium
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum
Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta, 
Regina sacratissimi Rosarii, 
Regina familiae, 
Regina pacis,
Regina Poloniae. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

P: Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
O: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

P: Oremus:

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infude, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
O: Amen.

 

 

 

 

 

Litany of the Blessed Virgin Mary

(Litany of Loreto)

 

 

Lord have mercy.
Christ have mercy.
Lord have mercy.
Christ hear us.
Christ graciously hear us.

God, the Father of heaven, have mercy on us.

God the Son, Redeemer of the world, 
God the Holy Spirit, 
Holy Trinity, one God,

Holy Mary, pray for us.
Holy Mother of God,
Holy Virgin of virgins, 
Mother of Christ, 
Mother of the Church, 
Mother of Mercy,
Mother of divine grace,
Mother of Hope, 
Mother most pure, 
Mother most chaste, 
Mother inviolate, 
Mother undefiled, 
Mother most amiable, 
Mother admirable, 
Mother of good counsel, 
Mother of our Creator, 
Mother of our Saviour, 
Virgin most prudent, 
Virgin most venerable, 
Virgin most renowned, 
Virgin most powerful, 
Virgin most merciful, 
Virgin most faithful, 
Mirror of justice, 
Seat of wisdom, 
Cause of our joy, 
Spiritual vessel, 
Vessel of honour, 
Singular vessel of devotion, 
Mystical rose, 
Tower of David, 
Tower if ivory, 
House of gold, 
Ark of the covenant, 
Gate of heaven, 
Morning star, 
Health of the sick, 
Refuge of sinners, 
Solace of Migrants,
Comfort of the afflicted, 
Help of Christians, 
Queen of Angels, 
Queen of Patriarchs, 
Queen of Prophets, 
Queen of Apostles, 
Queen of Martyrs, 
Queen of Confessors, 
Queen of Virgins, 
Queen of all Saints, 
Queen conceived without original sin, 
Queen assumed into heaven, 
Queen of the most holy Rosary, 
Queen of families, 
Queen of peace.

 

Lamb of God, who take away the sins of the world, - spare us, O Lord,
Lamb of God, who take away the sins of the world, - graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, who take away the sins of the world  - have mercy on us.

 

V: Pray for us, O holy Mother of God.
R: That we may be made worthy of the promises of Christ.

V: Let us pray. Grant, we beg you, O Lord God, that we your servants, may enjoy lasting health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrow and enter into the joy of eternal happiness. Through Christ our Lord.
R: Amen.

 

During Advent

 Let us pray. O God, you willed that, at the message of an angel, your Word should take flesh in the womb of the Blessed Virgin Mary; grant to your suppliant people, that we, who believe her to be truly the Mother of God, may be helped by her intercession with you. Through the same Christ our Lord.
R. Amen.

 

From Christmas to the Purification

 Let us pray. O God, by the fruitful virginity of Blessed Mary, you bestowed upon the human race the rewards of eternal salvation; grant, we beg you, that we may feel the power of her intercession, through whom we have been made worthy to receive the Author of life, our Lord Jesus Christ your Son. Who lives and reigns with you forever and ever.
R. Amen.

 

During Paschaltime

 Let us pray. O God, who by the Resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world; grant, we beg you, that through the intercession of the Virgin Mary, his Mother, we may attain the joys of eternal life. Through the same Christ our Lord.
R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(2014) * Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 8 listopada 2014 r.  http://liturgia.wiara.pl/doc/2332511.Nowe-wezwanie-w-Litanii-Loretanskiej

 

Zob. też {Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej}

 

(2020) ** Konferencja Episkopatu Polski 28 sierpnia 2020 r. zatwierdziła polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej, wprowadzone (z inicjatywy pp. Franciszka) w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r. Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”.  zob. [Włączenie wezwań „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium” do Litanii Loretańskiej (2020)]

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.